โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
งบประมาณปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด