ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ...

เรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 - 2561

เรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 - 2561 งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการสรุปผล การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด