ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี

และแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล