ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 (15/09/2564)

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และระบบ ZOOM Application เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชน และนำไปสู่การแก้ไขร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน