วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์

การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์

ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
การศึกษาระดับมาตรฐานสากลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่