กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลอง...

วันนี้ (20 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์อำนวยการใหญ่

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลองและการระบายน้ำ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนนทบุรี (ท) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายกเทศนมนตรีนครปากเกร็ด ปลัดอำเภอปากเกร็ด