Test name

Test description

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลองและการระบายน้ำ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนนทบุรี (ท) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายกเทศนมนตรีนครปากเกร็ด ปลัดอำเภอปากเกร็ด