ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

นครปฐม เปิดนิทรรศการ Asean Thailand 2019 At Nakhonpathom

เปิดนิทรรศการ Asean Thailand 2019 At Nakhonpathom ตามโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

เปิดนิทรรศการ Asean Thailand 2019 At Nakhonpathom ตามโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ...

เรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 - 2561

เรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 - 2561

ประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะระบบราชการ 4.0 ...

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะใน การเป็นระบบราชการ 4.0

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะใน การเป็นระบบราชการ 4.0

Test name

Test description

Test description

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี

และแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

และแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2561

มคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2561

มคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2561