บุคลากร

นายศราวุฒิ สุวรรณทัพ

หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

นายปิ่นสกุล มุสิกาวัน

ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

นางสาวชัชชญาภัค การะเกษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายจีรสันติ จิตภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกิตตินันท์ จั่นศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ส่วนหน้า)

นางสาวลำอ้อ แสงงาม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวธนกร ขำเลิศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(OSM)

นายพลพลสกร สุขนาดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(OSM)

นายอดิศักดิ์ บุมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(OSM)

นางสาวศยามล  ท้วมอ้น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จังหวัดนครปฐม)

นางสาววรรณิดา  อักษรเพ็ชร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จังหวัดนนทบุรี)

นายชัยวัฒน์  ยอดเณร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จังหวัดปทุมธานี)

นางสาวณัฐนันท์  รักษ์บงกชกุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จังหวัดสมุทรปราการ)