บุคลากร

นายนักปราชญ์ ไชยานนท์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง

นายปิ่นสกุล มุสิกาวัน

ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

นางสาวกัญจน์พัธน์ ศรีไชยเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายจีรสันติ จิตภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกิตตินันท์ จั่นศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ส่วนหน้า)

นางสาวลำอ้อ แสงงาม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวธนกร ขำเลิศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(OSM)

นายพลพลสกร สุขนาดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(OSM)

นายอดิศักดิ์ บุมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(OSM)

นางสาวอาทิตยา ผดุงสุข

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จังหวัดนครปฐม)

นางสาวอธิชา วังคีรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จังหวัดนนทบุรี)

นายกานต์ ล้วนแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จังหวัดปทุมธานี)

นางสาววิไลภรณ์ เนียมธรรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จังหวัดสมุทรปราการ)