ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 1/2564 (22/01/2564)

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทำหน้าที่ประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กรณีไม่กระทบแผน)