การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเป็นและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเป็นและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
เมื่อวันที่17-18สิงหาคม
2563 ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน ผ่านระบบ
ZOOM Application เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง และ นายชาญชัย ดีอ่วม เป็นวิทยากร